Dyslexie

Veel van onze leerlingen hebben te maken met leesproblemen. Soms is er sprake van een specifieke leerstoornis op dat gebied: dyslexie.

Misschien heeft u het vermoeden dat uw kind dyslexie heeft. In het hier onderstaande stappenplan kunt u lezen hoe onze school daarmee omgaat.

Stap 1: Vermoeden
Heeft u het vermoeden dat uw kind dyslexie heeft? Geeft u dat dan door aan de leerkracht. Uw kind doet ondertussen in de klas mee aan het leesonderwijs en wordt door de leerkracht begeleid, getoetst en geobserveerd. In de eerste periode van het leesonderwijs op onze school streven we ernaar om de leesvaardigheid van uw kind zo goed mogelijk in kaart te brengen. Hebben wij zelf het vermoeden dat er sprake is van dyslexie? Dan bespreken we dat natuurlijk met u.

Stap 2: Leesontwikkeling
Uw kind doet in de klas mee aan de verschillende leestoetsen. Uit deze toetsen kan blijken dat er sprake is van een leesachterstand. Voor deze leesachterstand kunnen verschillende redenen zijn waaronder bijvoorbeeld dyslexie. Niet elk kind met een leesachterstand en leesmoeilijkheden heeft ook dyslexie. Het is daarom noodzakelijk dat de leesontwikkeling goed wordt gevolgd.

Stap 3: In de groep
Gaat uw kind ondanks het leesonderwijs niet vooruit met lezen? Wij geven dan extra ondersteuning en instructie in de klas. Ook kan u gevraagd worden om thuis extra te oefenen.

Stap 4: Geen vorderingen
Uw kind wordt opnieuw getoetst. Wanneer er ondanks de extra begeleiding in de klas geen vooruitgang is, krijgt uw kind extra leesondersteuning buiten de klas.

Stap 5: Aanvraag onderzoek dyslexie
Is er ondanks alle extra hulp geen of bijna geen vooruitgang zichtbaar?
Dan wordt gekeken of uw kind in aanmerking komt voor een onderzoek dyslexie. Om in aanmerkingen te komen voor een onderzoek moet aan een aantal normen worden voldaan. De aanvraag gaat altijd in overleg met u en met de intern begeleiders en orthopedagogen/psychologen binnen de school. Een onderzoek naar dyslexie vraagt om een periode van 6 maanden intensieve leesbegeleiding. Dit zowel op school als ook thuis. Zonder deze intensieve begeleiding kan er geen dyslexie worden vastgesteld. Soms was er op de vorige school al sprake van een vermoeden van dyslexie. Het kan zijn dat er toen al een traject van intensieve begeleiding was opgestart. Wij proberen dan zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze begeleiding. Als uiteindelijk uit een onderzoek blijkt dat uw kind dyslexie heeft, wordt een dyslexieverklaring afgegeven.

Stap 6: Dyslexieverklaring en vervolg
Heeft uw kind een dyslexieverklaring? We blijven dan natuurlijk veel oefenen met lezen, op school en thuis en kunnen als school verschillende aanpassingen doen in het lesprogramma. Ook wordt er bij de afname van toetsen rekening gehouden met de leesstoornis van uw kind.

Gaat uw kind naar het vervolgonderwijs? De dyslexieverklaring gaat dan mee in het onderwijskundig rapport. Veel scholen voor voortgezet onderwijs bieden aanpassingen voor kinderen met dyslexie. Wilt u meer weten over de begeleiding in het voortgezet onderwijs? Neemt u dan contact op met de desbetreffende school.

Stap 7: Behandeling
Vanuit school kunnen we u eventueel adviseren welke mogelijkheden er voor uw kind zijn. Met een aantal aanbieders hebben we als school ervaring. Soms kan in overleg besloten worden om de behandelingen onder schooltijd te laten plaatsvinden op school.

Heeft u vragen over bovenstaande stappen? Neemt u dan gerust contact met ons op.