Identiteit

De Vogelhorst is een protestants-christelijke school. We zien de school als een leefgemeenschap van leerlingen, ouders, leerkrachten, directie en bestuur, waarin de Bijbel het uitgangspunt is van ons handelen. Ieder mens, elk kind is uniek en heeft voor God onvervangbare waarde.

In het leven van ieder mens staan drie relaties centraal
  1. Relatie tot God
  2. Relatie tot de medemens
  3. Relatie tot Gods schepping
In deze relaties zijn liefde en verantwoordelijkheid sleutelwoorden. De liefde van God, herkenbaar in het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus vinden wij van wezenlijk belang voor mensen. We gaan uit van de gelijkwaardigheid van mensen, niet van gelijkheid. Ieder mens is immers uniek.

Een goede sfeer op school vinden we erg belangrijk. We proberen daarom open te staan voor elkaar, elkaar te ondersteunen en elkaar serieus te nemen. We willen de leerlingen een veilige plek geven. Door de dagelijkse omgang met elkaar en door gerichte activiteiten als godsdienstonderwijs of het kennismaken met geestelijke stromingen worden leerlingen gevormd. Daar zitten normen en waarden achter. En die hebben weer te maken met je kijk op mens- en samenleving.

Het is daarbij belangrijk om:
  • de grondslag van de school te kennen en onderschrijven
  • je in te spannen om deze grondslag in je handelen tot uitdrukking te brengen
  • actief deel te nemen aan overleg over de identiteit van de school

Onze levensbeschouwelijke identiteit is sterk verweven met onze pedagogische identiteit. We geven onze identiteit concreet vorm door o.a. vieringen, dag- en weekopeningen en dagsluitingen, onze sociaal-emotionele methode Leefstijl en de methode Kind op Maandag.
Dit fundament werkt door tot in het omgaan met elkaar, de lessen, de missie en de visie, tot het zijn.

De identiteit is het fundament dat ook doorwerkt in de visie en missie van De Vogelhorst. De koers die de organisatie en het beleid moet gaan varen, maar zeker ook de koers die het handelen in de klas en de omgang met de leerlingen richting geeft. De missie en de visie geven daarbij een beeld over het handelen, maar zeker ook over wie wij zijn. En in dat zijn ligt nog een dieper fundament en dat is de identiteit van de school.