Team

Het team van SBO De Vogelhorst bestaat uit fulltime - en parttime leerkrachten (OP) en onderwijsondersteunend personeel (OOP). Het streven is dat in elke groep niet meer dan 2 groepsleerkrachten
werkzaam zijn, met daarnaast een bepaalde mate van ondersteuning van een onderwijsassistent. De
groepsleerkrachten hebben de dagelijkse zorg voor de leerlingen in de groep.

De leerkracht heeft een belangrijke rol ten aanzien van de ontwikkeling van de leerling en is zich hier
terdege van bewust. Het tonen van ‘voorbeeldgedrag’ is daarom belangrijk, zowel van de leerkrachten
onderling als van leerkrachten naar leerlingen toe. Het gaat niet alleen om woorden en verhalen, maar
juist ook om gedrag en beleving. Op school streven we ernaar dat het onderwijs wordt afgestemd opb(de voortgang in) de ontwikkeling van de leerling.

Daarom vinden we het belangrijk dat we:
  • een pedagogisch klimaat creëren, waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;• rekening houden met behoeftes, verlangens en mogelijkheden van de leerlingen;
  • een vertrouwensrelatie opbouwen met de leerlingen;
  • blijk geven van positieve hoge verwachtingen ten opzichte van het gedrag van de leerlingen en ten aanzien van het leren;
  • een goede omgang tussen de leerlingen bevorderen, met aandacht voor elkaar en met name voor hen die onze steun of hulp meer nodig hebben;
  • duidelijke regels stellen die de ontwikkeling bevorderen op cognitief - en sociaal gebied;
  • leerlingen de mogelijkheid bieden om zelfstandig te (leren) werken en spelen;
  • leerlingen de mogelijkheid bieden om samen te (leren) werken en spelen;
  • leerlingen medeverantwoordelijk maken voor hun ontwikkelings- en leerproces;
  • oog hebben voor culturele en sociale verschillen en daar respectvol mee omgaan;
  • leerlingen kansen bieden tot het verwerven van sociaal-emotionele vaardigheden.