Aanmelden/TLV

Wanneer (extra) ondersteuning op de basisschool ontoereikend blijkt te zijn of onvoldoende antwoord geeft op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een kind, kan een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs als een specialistisch arrangement ingezet worden. Toelating tot het speciaal basisonderwijs verloopt via het samenwerkingsverband. Zij geven een toelaatbaarheidsverklaring af waarin o.a. de doelen van de specialistische ondersteuning en de duur van (tijdelijke) plaatsing beschreven worden.

Voor plaatsing binnen het speciaal basisonderwijs wordt door het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. Hierbij onderzoekt en checkt het samenwerkingsverband  of het advies tot verwijzing zorgvuldig tot stand is gekomen. Welke basisondersteuning of extra ondersteuning is tot nu toe aangeboden op de huidige school? Zijn ouders/verzorgers voldoende betrokken geweest? Is goed naar alle ondersteuningsbehoeften gekeken? Zo ja, dan geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring af. Zijn ouders het niet eens met de beslissing van het samenwerkingsverband, dan kunnen zij in beroep gaan. Pas na het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring kan een leerling aangemeld en ingeschreven worden op SBO De Vogelhorst. Natuurlijk kunnen ouders/verzorgers vooraf wel een oriënterend bezoek brengen aan de school.

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring door middel van een groeidocument/OPP verloopt altijd via de steunpunt-coördinatoren. Deze bemiddelen, adviseren en ondersteunen leerkrachten en intern begeleiders bij het bieden van de juiste ondersteuning aan een kind. Daarnaast ondersteunen zij het traject naar een school voor speciaal basisonderwijs en bemiddelen zij bij de inzet van gespecialiseerde uitvoerders zoals bijvoorbeeld een gedragsspecialist. Binnen de regio Barneveld-Scherpenzeel zijn er twee steunpuntcoördinatoren.
Zij zijn te bereiken via regio-barneveld@swvrgv.nl

Meer informatie over het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei is te vinden op de website: www.swvrijnengeldersevallei.nl/

Het inschrijfformulier vindt u hier.